INVITO ALLA COMUNITÀ ALBANESE A VOTARE LA LISTA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA A COSENZA CON SINDACO PICHIERRI

INVITO ALLA COMUNITÀ ALBANESE A VOTARE LA LISTA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA A COSENZA CON SINDACO PICHIERRI

 

Raffaele Vicedomini (Roma)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1945270402306922&id=100004719428856

Riceviamo e pubblichiamo l’invito fatto da Eduart Ndocaj alla comunità albanese in Italia a votare Valentina Ndocaj candidata al comune di Cosenza.

L’invito sia in lingua albanese che italiano rappresenta un punto avanzato nel fare politica oltre i confini.

Eduart Ndocaj al tavolo della Presidenza alla Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana svoltasi a Latina nel luglio 2021.

 

<< 🇦🇱Zgjedhjet në Itali, shqiptarët mund të kenë përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, Valentina Ndocaj kandidate potenciale e Demokracisë Kristiane

Nga-infopress – 22 Shtator, 2021

Emigrantët shqiptarë në botë, tashmë janë një komunitet i integruar dhe me peshë në jetën sociale dhe ekonomike të vendeve përkatëse. Në Itali, shqiptarët nuk janë ata të fiilimviteve 90, ku mediat dhe opinion italian i paraqitnin si të pacivilizuar dhe i konsideronin kontigjente problematike. Me punë dhe profesionalizëm, shqiptarët që emigruan në Itali, sot pas 30 vitesh dëshmojnë se janë një komunitet integrues dhe mjaft punëdashës duke fituar zemrat dhe besimin e vendasve.

Afirmimi i komunitetit shqiptar në jetën sociale dhe ekonomike, tashmë po avancon dhe si një realitet me qasje politike, ku individë të npodryshëm, me mjaft peshë, kanë nisur të shfaqin ambiciet e tyre për përfaqësime në nivele të ndryshme të pushtetit vendor dhe më gjerë. Një shembull admirues është rasti i Valentina Ndocaj, bashkëshortja e ish-deputetit lezhian Eduart Ndocaj, e cila potencialisht ka prezantuar kandidaturën e saj për këshilltare e bashkisë së Cosenza-s, në listën e Demokracisë Kristiane në zgjedhjet që do të mbahen më 3-4 tetor.

Znj. Ndocaj, është një individ i spikatur profesionalisht dhe qytetarisht në komunitetin vendas, pasi me punën e saj në sferën e shëndetësisë, ka dëshmuar përkushtimin e saj profesional dhe human.

Nisur nga këto cilësi, si dhe nga realiteti i krijuar, ftojmë komunitetin shqiptar në Itali, dhe vecanërisht në bashkinë e Cosenza-s, të votojnë për kandidaturën e znj. Ndocaj si këshilltare e kësaj bashkie, pasi një premisë e tillë, siguron më shumë vëmendje dhe më shumë përshpejtim të proceseve të plota integruese për shqiptarët.

Njoftimi dhe thirrja e ish-deputetit per te votuar bashkeshorten e tij, Valentinen, ne zgjedhjet e dates 3-4 tetor:

vota Valentina NDCAJ Candidata al COMUNE di Cosenza nella Lista della Democrazia Cristiana con ANDREA GAGLIARDI Capolista e PICHIERRI Sindaco.

votoni Valentina NDOCAJ Kandidate për BASHKINE of e Cosenza -s në Listën e Demokracisë Kristiane me udhëheqësin e grupit ANDREA GAGLIARDI dhe Kryebashkiakun PICHIERRI >>

🇮🇹Elezioni in Italia, gli albanesi possono avere i loro rappresentanti nel governo locale, Valentina Ndocaj potenziale candidata di Democrazia Cristiana

Da-infopress – 22 settembre 2021

Gli emigrati albanesi nel mondo sono già una comunità integrata e importante nella vita sociale ed economica dei rispettivi paesi. In Italia, gli albanesi non sono quelli dei primi anni ’90, dove i media e il pubblico italiani li presentavano come incivili e li consideravano contingenti problematici. Con lavoro e professionalità, gli albanesi emigrati in Italia, oggi dopo 30 anni dimostrano di essere una comunità integrativa e molto laboriosa, conquistando il cuore e la fiducia della gente del posto.

L’affermazione della comunità albanese nella vita sociale ed economica sta già avanzando e come realtà con un approccio politico, dove diversi individui, con molto peso, hanno iniziato a mostrare le loro ambizioni di rappresentanza ai diversi livelli di governo locale e non solo . Un esempio ammirevole è il caso di Valentina Ndocaj, moglie dell’ex deputato Lezha Eduart Ndocaj, che ha potenzialmente presentato la sua candidatura a consigliere comunale del comune di Cosenza, nella lista della Democrazia Cristiana alle elezioni del 3-4 ottobre. .

Sig.ra. Ndocaj, è una persona di spicco professionalmente e civilmente nella comunità locale, poiché con il suo lavoro nel campo della salute, ha dimostrato il suo impegno professionale e umano

Sulla base di queste qualità, nonché della realtà creata, invitiamo la comunità albanese in Italia, e in particolare nel comune di Cosenza, a votare per la candidatura della sig. Ndocaj come consigliere di questo comune, in quanto tale premessa, prevede più attenzione e più accelerazione dei processi di piena integrazione per gli albanesi.

Annuncio e convocazione dell’ex parlamentare albanese a votare per sua moglie, Valentina Ndocaj, alle elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021 a Cosenza:

< Vota dunque per  Valentina NDCAJ Candidata al Comune di Cosenza nella Lista della Democrazia Cristiana, con l’Avvocato ANDREA GAGLIARDI Capolista della D.C. ed il Dott. FRANCO PICHIERRI Candidato a Sindaco della Città >.

**************************************************************************

In quest’epoca in cui vogliono cancellare la democrazia in Italia, rilanciamo la presenza della DEMOCRAZIA CRISTIANA la forza politica che ha sempre garantito libertà e democrazia senza se e senza ma !

segreteria.nazionale@dconline.info * 342-9581946 *

www.ilpopolo.news *

www.democraziacristianaonline.it *

***************************************************************